verankering


Deze kaart focust op praktijken waarvan de betekenis en/of het proces ingebed is in een bestaande verstedelijkte context. Deze databank is dus niet zomaar een verzameling van projecten die geproduceerd of geplaatst zijn in de publieke ruimte. Ze focust op het engagement van makers om een project in te bedden in een bestaande context en omvat zowel site-specifieke werken, participatieve projecten, tijdelijke interventies als monumentale sculpturen.

LOCALISED ARTISTIC PRACTICES gebruiken de context als omgeving waarmee gewerkt wordt en niet enkel als achtergrond of podium. De publieke ruimte treedt op als vertrekpunt voor de interventie, het project nodigt uit tot een nieuwe blik op het reeds aanwezige. Makers kunnen verschillende betekenissen en gebruiken van een specifieke context verkennen om alternatieve perspectieven bloot te leggen. Projecten die zowel in als met de context werken, kunnen mogelijkheden bieden tot reflectie en actie. Ze gaan in op de uitdaging van de omgeving als productieplek en verlaten hiervoor de instituten.

LOCALISED ARTISTIC PRACTICES zijn vaak dynamische interventies die een veranderend verstedelijkt weefsel op de voet volgen en aldus een spiegel kunnen vormen van de publieke sfeer. Ze zijn niet noodzakelijk van permanente aard, maar omvatten ook tijdelijke interventies. Een duurzame verankering van deze praktijken vraagt doorgaans tijd en traagheid.

Verankering kan zowel relationeel, ruimtelijk als tijdsgebonden worden begrepen. Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende manieren waarop praktijken zich met hun context verbinden: participatie, inspiratie, facilitatie en presentatie. Deze verankeringswijzen zijn echter niet exclusief: verankerde praktijken vallen niet zelden onder verschillende noemers.

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>